چیزهایی که هرگز فکر نمیکردید پیرتان میکند

زیاد نشستن
دير خوابیدن
ماليدن چشم
خوابيدن روی شکم
كنترل نکردن استرس
تغيير پی در پی وزن
نوشیدن نوشیدنی با نی
تمايل به خوراکیهای‌ شیرین